با توجه به مرحله پایش شرکت کنندگان در مسابقه، ابتدا رزومه شرکت کنندگان مسابقه مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به امتیاز کسب شده به مرحله بعدی مسابقه راه می یابند. اسناد مورد نیاز و رزومه شرکت کنندگان در زیر برای دانلود قرار داده شده است.

اسناد مورد نیاز برای شرکت در مسابقه