مهندس یاسمن سلیمانی

اعضا تیم آتلیه نما و منظر شهری
Fanos_74@yahoo.com
سوابق تحصیلی:
کارشناس ارشد مدیریت شهری، دانشگاه هنر و معماری پارس تهران
کارشناسی شهرسازی، دانشگاه فنی و مهندسی بویین زهرا
سوابق حرفه‌ای:
• مدیریت شهر خلاق با استفاده از الگوریتم مکانی gisو مدل ویکور
• بررسی و مکانیابی کاربری های منطقه ۵ ناحیه ۷ تهران با استفاده از gis , و مدل تاپسیس
• تدوین طرح استراتژیک منطقه ۵ تهران
• اصول طراحی محورهای پیاده و ویژگی پیاده محور (نمونه موردی: خیابان و میدان طالقانی فردیس کرج) “
• طرح آماده سازی زمین منطقه ۲۲ تهران
• طراحی محله و مرکز محله منطقه ۳ قزوین
• آشنایی با شهرسازی، نشریه علمی، فرهنگی، ورزشی بویین زهرا “
• باز طراحی خیابان صیاد شیرازی قزوین ” بهار ۹۵ ارائه ضوابط و مقررات جدید به منظور بهسازی و نوسازی بافت فرسوده محله ده ونک و نارمک تهران
• مطالعه و ارائه راهکار های علمی به منظور پیاده سازی سیستم حمل و نقل هوشمند در سطح خیابان های درون شهری اعم از شریانی و جمع و پخش کننده و معابر محلی
• بررسی و تحلیل فضای شهری نمونه موردی میدان اسبی کرج بهار ۹۴ بررسی تعلق مکانی نمونه موردی محله کرمان تهران