مهندس سالار یارمهدوی

عضو تیم بازآفرینی شهری

s.yarmahdavi@gmail.com

19- 44821018- 021
سوابق تحصیلی:
• کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشگاه علم و صنعت. (1392-1395)
• کارشناسی شهرسازی، دانشگاه کردستان. (1386-1390)
سوابق شغلی:
• مدیر پروژه
• مسئول طرح
• کارشناس طراحی شهری