مهندس پویا سودمند

عضو تیم اقتصاد

Pouya.soudmand@gmail.com

19- 44821018- 021
سوابق تحصیلی:
• کارشناسی ارشد مهندسی صنایع- مدیریت بهره‌وری و سیستم، دانشگاه امیرکبیر تهران. (1389-1391)
• کارشناسی مهندسی صنایع، دانشگاه کردستان (1382-1386)
سوابق آموزشی و پژوهشی:
• بنیانگذار، مسئول مدل‌سازی ریاضی (مهندسین مشاور مبنا شهر)
مسئول مطالعات امکان‌سنجی، شرکت PSF