روح اله نظری

دکتری علوم اقتصادی
rnazari2004@gmail.com
سوابق تحصیلی:
دکتری علوم اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد.