سید پیمان اسدی

دکتری علوم اقتصادی پولی و بین الملل، دانشگاه مازندران.
Peymman.asadi@gmail.com
سوابق تحصیلی:
دکتری علوم اقتصادی پولی و بین الملل، دانشگاه مازندران (1398).
کارشناسی ارشدعلوم اقتصادی توسعه -و برنامه ریزی، دانشگاه علامه طباطبایی (1392).
کارشناس علوم اقتصادی پول و بانکداری، دانشگاه شهید بهشتی (1390).
سوابق حرفه‌ای:
مطالعات تحقیقات بازار، امکانسنجی طرح های اقتصادی (شرکت گروه توسعه اقتصاد ملل).
فرصت های بلاکچین برای کسب و کارها با تاکید بر بانکداری و رمزارزها ( 1398 ). گزارش داخلی گروه توسعه اقتصاد ملل.
پایش صنعت بیمه های بازرگانی و اجتماعی؛ چشم انداز فرصت ها و چالش ها ( 1396 ). گزارش داخلی گروه توسعه اقتصاد ملل.
پایش صنعت نفت، گاز و پتروشیمی؛ چشم انداز فرصت ها ( 1395 ).گزارش داخلی گروه توسعه اقتصاد ملل.
شناسایی فرصت های کلان سرمایه گذاری پسابرجام ( 1395 ). گزارش داخلی گروه توسعه اقتصاد ملل.
تحلیل شرکت های بورسی و گزارش های اقتصادی مرتبط (شرکت گروه توسعه اقتصاد ملل).
همکار تحریریه (صفحه اندیشه اقتصاد)، روزنامه دنیای اقتصاد.