مهندس پریسا دانشی

عضو تیم معماری

Parisa.daneshi@yahoo.com

19- 44821018- 021
سوابق تحصیلی:
• دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر، دانشگاه تهران
• کارشناسی معماری، دانشگاه هنر تهران