مهندس مهتاب عمرانی نائینی

عضو تیم طراحی شهری

دانشجوی ارشد طراحی شهری

mahtaabomrani@gmail.com

19- 44821018- 021
سوابق تحصیلی:
• دانشجوی ارشد طراحی شهری، دانشگاه تهران (1398- تاکنون)
• کارشناسی شهرسازی، دانشگاه تهران (1394-1398)
سوابق آموزشی و پژوهشی:
• استعداد درخشان 15 درصد برتر ورودی 94 کارشناسی شهرسازی دانشگاه تهران
سوابق شغلی:
• کارشناس شهرسازی
• کارشناس طراحی شهری