مهندس مریم مرتضی

مدیر داخلی آرمانشهر
و عضو گروه علوم اجتماعی

maria_m626@yahoo.com

19- 44821018- 021
سوابق تحصیلی:
• کارشناسی علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران (1392-1396)
سوابق شغلی:
• مدیر داخلی شرکت مهندسین مشاور آرمانشهر
• کارشناس اجتماعی