مهندس نسرین میرزا محمدی

عضو تیم طرح جامع و تفصیلی

کارشناسی ارشد شهرسازی – برنامه‌ریزی شهری

mohamadinasrin89@gmail.com

19- 44821018- 021
سوابق تحصیلی:
• کارشناسی ارشد شهرسازی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات (1390-1392)
• کارشناسی شهرسازی، دانشگاه پیام نور (1385-13889)
سوابق شغلی:
• مدیر دفتر خدمات نوسازی
• تسهيلگر و کارشناس شهرسازی