مهندس گلاله مهرآرا

عضو تیم طراحی شهری

کارشناس ارشد طراحی شهری

golaleh.mehrara@gmail.com

19- 44821018- 021
سوابق تحصیلی:
• کارشناس ارش طراحی شهری، دانشگاه شهید بهشتی
• کارشناسی معماری، دانشگاه ارومیه
سوابق شغلی:
• کارشناس معماری
• کارشناس طراحی شهری