دکتر سمیرا مشایخی

عضو تیم طراحی شهری

دانشجوی دکتری شهرسازی

smr.mashayekhi@gmail.com

19- 44821018- 021
سوابق تحصیلی:
• دانشجوی دکتری شهرسازی، دانشگاه تکنولوژی برلین (1397-…)
• کارشناسی ارشد شهرسازی ـ طراحی شهری، دانشگاه شهید بهشتی (1386-1390)
سوابق آموزشی و پژوهشی:
• دارای بیش از 10 مقاله علمی_ پژوهشی چاپ شده
سوابق شغلی:
• مدیر پروژه
• سرپرست
• طراح
• عضو BPA-Agency
• مشاور معماری و عضو هیئت مدیره Ista Saz Tamjid
• مدیر پروژه طراحی شهری