دکتر مهدی خاکزند

مدیر معماری

mehdi.khakzand@gmail.com

19- 44821018- 021
سوابق تحصیلی:
• دکتری معماری، دانشگاه علم و صنعت ایران . (1384-1388)
• کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی . (1381-1383)
سوابق آموزشی و پژوهشی:
• دارای بیش از 100مقاله علمی_ پژوهشی فارسی و انگلیسی چاپ شده
• دارای بیش از 10 ترجمه و تألیف کتاب
• معاون پژوهشی دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران (1398-تاکنون)
• عضو انجمن علمی معماری منظر ایران (عضو هیات مدیره1395 تاکنون)
• عضو انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران- از آبان ماه 1388 (بازرس انجمن 1393-1391) (عضو هیات مدیره1393 تاکنون)
• مدیر تحریریه نشریه علمی- پژوهشی انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران (1392 تاکنون)
• مشاور علمی معاونت تحقیق و توسعه شهرداری تهران 1390-91
• معرفی به عنوان پژوهشگر برتر در سال تحصیلی 1388-1387
• فارغ التحصیل رتبه اول در دوره دکتری در میان دانش آموختگان سال تحصیلی 1387-1388
• معرفی به عنوان پژوهشگر برتر در سال 1386-1384
• داوری علمی مجلات آرمانشهر، باغ نظر، انجمن معماری و شهرسازی ایران، مطالعات معماری ایران، نشریه بین المللی معماری و شهرسازی و….
سوابق شغلی:
• دانشیار معماری (منظر)
• عضو هیات علمی، دانشکده معماری و شهرسازی
• مدیر تحریریه
• مدیر پروژه