مهندس سمیه جلیلی صدرآباد

عضو گروه علوم اجتماعی

somayehjalili2012@gmail.com

19- 44821018- 021
سوابق تحصیلی:
• کارشناسی ارشد شهرسازی ـ برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای، دانشگاه شهید بهشتی تهران. (1386-1389)
• کارشناسی علوم اجتماعی ـ برنامه‌ریزی اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران (1381-1385)
سوابق آموزشی و پژوهشی:
• مدیر داخلی نشریه معماری و شهرسازی آرمانشهر
• پژوهشگر پژوهشکده معماری و شهرسازی پایدار