مهندس فاطمه جهان‌سیر

عضو تیم طرح جامع و تفصیلی

کارشناسی ارشد شهرسازی – برنامه‌ریزی شهری

jahanseirfatemeh@gmail.com

19- 44821018- 021
سوابق تحصیلی:
• کارشناسی ارشد شهرسازی – برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه هنر تهران (1393)
• کارشناسی شهرسازی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) (1391)
سوابق آموزشی و پژوهشی:
• برنامه‌ریزی شهری با رویکرد دوستدار کودک
• استفاده از منطق فازی (fuzzy) در تحلیل مسائل شهرسازی
سوابق شغلی:
• مدیر فنی پروژه
• کارشناس برنامه‌ریزی شهری
• کارشناس شهرسازی