مهندس نواب جهانگیری

عضو تیم تأسیسات برقی

navab.j@gmail.com

19- 44821018- 021
سوابق تحصیلی:
• کارشناسی برق، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی. (1365-1369)