مهندس جواد حسین زاده

عضو تیم طرح جامع و تفصیلی

کارشناسی ارشد برنامه ریزی و مدیریت شهری

javad.hsze1989@gmail.com

19- 44821018- 021
سوابق تحصیلی:
• کارشناسی ارشد برنامه ریزی و مدیریت شهری، دانشگاه امام رضا (1392-1394)
• کارشناسی مهندسی شهرسازی، موسسه اموزش عالی خاوران (1384-1388)
سوابق شغلی:
• مسئول دفتر محلی
• کارشناس برنامه‌ریزی و جی ای اس
• کارشناس برداشت میدانی