مهندس حسین کریمی

مدیر طرح جامع و تفصیلی

karimi.hossein1358@gmail.com
سوابق تحصیلی:
• کارشناسی برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تبریز.
سوابق حرفه‌ای:
• بازنگری طرح تفصیلی شهر قلعه گنج .
• طرح جامع شهر نقده.
• طرح تفصیلی شهرهای منوجان ،قلعه گنج و جوپار (استان کرمان ).
• طرح توانمند سازی سکونتگاه‌های غیررسمی شهرکنگاور (استان کرمانشاه ).
• طرح توانمند سازی سکونتگاههای غیررسمی شهر سنقر (استان کرمانشاه ).
• طرح توانمند سازی سکونتگاههای غیررسمی شهر هرسین (استان کرمانشاه ).
• طرح جامع و تفصیلی شهر شوط (استان آذربایجان غربی) .
• طرح ساماندهی بافت فرسوده شهر استهبان (استان فارس ) (1388- 1391).
• طرح ساماندهی بافت فرسوده شهر لار (استان فارس ) (1388- 1391).
• طرح ساماندهی بافت فرسوده شهراسلامشهر (استان تهران) (1387- 1392).
• طرح افزایش تراکم ساختمانی شهر میاندوآب (1387- 1389).
• طرح ساماندهی بافت فرسوده میاندوآب (استان آذربایجان غربی).
• طرح ساماندهی بافت فرسوده پیرانشهر (استان آذربایجان غربی).
•طرح حفاظت جامع بافت تاریخی یزد (استان یزد) (1386- 1389).
•طرح ساماندهی بافت فرسوده یزد (استان یزد ) (1386- 1389).
• طرح جامع شهرجوپار (استان کرمان) (1386- 1388).
•طرح جامع شهرقلعه گنج (استان کرمان ) (1386- 1388).
• طرح جامع شهر منوجان (استان کرمان) (1386- 1388).
• ساماندهی بافت فرسوده ارومیه (1383- 1386).