مهندس شبنم هاشمی

علوم اجتماعی

Shphashemi@gmail.com

19- 44821018- 021
سوابق تحصیلی:
• کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی، دانشگاه تهران. (1380-1382)
• کارشناسی علوم اجتماعی- پژوهشگری اجتماعی، دانشگاه تهران (1375-1379)
سوابق آموزشی و پژوهشی:
• عضو گروه جامعه شناسی هنر انجمن جامعه شناسی ایران
سوابق شغلی:
• مدیر دفتر توسعه محلی
• کارشناس اجتماعی