مهندس محمدرضا فروزان نسب

دانشجوی دکتری مهندسی برق _ قدرت
سوابق تحصیلی:
دانشجوی دکتری مهندسی برق _ قدرت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب. (1396)
کارشناسی ارشد مهندسی برق _ قدرت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب. (1394)
سوابق حرفه‌ای:
سرپرست واحد طراحی برق
کارشناس برق واحد نظارت دفتر مرکزی
کارشناس فنی سیستمهای ارتینگ و صاعقه گیر
مسئول طراحی ، متره و برآورد تأسيسات برقی و امور نظارت عالیه
سرپرست بخش برق دفتر فنی پیمانکار