فاطمه حجازی

سوابق تحصیلی:
کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه علامه طباطبایی.
سوابق حرفه‌ای:
کارشناس مطالعات اقتصادی”طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی میرجاوه” 1399.
کارشناس مطالعات اقتصادی”طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی قصرشیرین” 1398.
کارشناس مطالعات اقتصادی” طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی بانه” 1398.
کارشناس مطالعات اقتصادی “تهیه 13 بسته فرصتهای سرمایهگذاری شهر جدید پردیس” 1398.
کارشناس ” ارزیابی مالی و اقتصادی توسعه ناوگان حمل و نقل شهرداری شهرکرد در قالب انتشار اوراق مشارکت” 1398.
کارشناس مطالعات اقتصادی پروژه مطالعاتی “تدوین مبانی قیمتگذاری خدمات نظام مهندسی ساختمان” 1398.
کارشناس مطالعات اقتصادی” طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی دوغارون” 1398.
کارشناس مطالعات اقتصادی” طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی مهران”1398.
کارشناس مطالعات اقتصادی” اطلس جامع سرمایه گذاری شهر شوش” 1398.