مهندس فرناز سادات عظیمی نیا

اعضا تیم آتلیه نما و منظر شهری
farnaz.bgol64@yahoo.com
سوابق تحصیلی:
کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.
کارشناسی مهندسی شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس.
سوابق حرفه‌ای:
• فعالیت در پروژه های فعال شهرسازی شرکت
• همکاری جهت پروژه تغییر کاربری و طرح آماده‌سازی زمین پادگان سروران کرمانشاه
• فعالیت در پروژه های فعال شهرسازی و سایر قسمت ها مستقر در دفتر مرکزی
• همکاری جهت پروژه های طرح هادی استان تهران و طرح جامع شهر آشار شهرستان مهرگان استان سیستان و بلوچستان
• فعالیت در پروژه های فعال شهرسازی شرکت
• همکاری جهت تولید نقشه طرح سکونتگاه های غیر رسمی شهر نیشابور با استفاده از نرم افزار GIS
• فعالیت در پروژه های فعال شهرسازی و اداری شرکت
• همکاری جهت پروژه بافت فرسوده اطراف رود دره فرحزاد به عنوان کمک شهرساز و انجام کارهای محوله