دکتر حسین فرهادی

عضو تیم طرح جامع و تفصیلی

دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری

Farhadi.khah@ut.ac.ir

19- 44821018- 021
سوابق تحصیلی:
• دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری ، دانشگاه تهران (1396-1399)
• کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری ، دانشگاه تهران (1393-1395)
سوابق حرفه‌ای:
– ساماندهی اراضی شهید عباسپور مشهد (1396- 1398). سمت: کارشناس برنامه‌ریزی شهری (مهندسین مشاور آرمانشهر).
– آماده سازی اراضی 22 هکتاری آستان قدس رضوی (1396- 1398). سمت: کارشناس برنامه‌ریزی شهری (مهندسین مشاور آرمانشهر).
– طرح ساماندهی و طراحی محور مصلی مشهد (1396- 1398). سمت: کارشناس برنامه‌ریزی شهری (مهندسین مشاور آرمانشهر).
– طرح بهسازی و نوسازی سجادیه و رضاییه مشهد (1396- 1398). سمت: کارشناس برنامه‌ریزی شهری (مهندسین مشاور آرمانشهر).
– طرح تفصیلی حوزه میانی شرقی مشهد (1396- 1398). سمت: کارشناس برنامه‌ریزی شهری (مهندسین مشاور آرمانشهر).
– مشاور در زمینه شهرسازی و برنامه ریزی (1397- 1398). سمت: مشاور شهردار دو گنبدان.
مقالات منتشر شده:
– فرهادی‌خواه، حسین (1398) ” کتاب – گردشگری در فرآیند گذار” انتشارات پاپلی یزدی، تهران.
– فرهادی‌خواه، حسین (1396) ” بررسی ابعاد مؤثر بر تاب آوری شهری با استفاده از مدل ساختاری تفسیری (اهواز)” مدیریت بحران شهرداری تهران.
– فرهادی‌خواه، حسین (1396) ” ارزیابی وضعیت شاخص های مسکن گزینی در شهر(نمونه موردی:شهر اهواز)” مدیریت شهری، دانشگاه علوم و تحقیقات.
– فرهادی‌خواه، حسین (1398) ” ارزیابی فضاهای بی دفاع شهری با استفاده مدل Safety Audit (محله هرندی تهران )”، سکونتگاه‌های انسانی، دانشگاه رشت
– فرهادی‌خواه، حسین (1396) ” بررسی شاخص‌های زمینه‌ساز مشارکت شهروندان در امور شهری (منطقه‌ی 9 تهران)”، مناطق خشک، دانشگاه سبزوار
-فرهادی‌خواه، حسین (1398) ” ارزیابی شاخص های زیست پذیری شهری بر اساس ادراک ساکنان (شهر اهواز)”، دانش شهرسازی، دانشگاه گیلان
– فرهادی‌خواه، حسین (1398) ” سنجش کیفیت زندگی در شهرهای جدید (شهر جدید اندیشه)”، آمایش محیط، دانشگاه ملایر
– فرهادی‌خواه، حسین (1398) ” تحلیل فضایی تأثیر فضاهای بی‌دفاع شهری بر وقوع جُرم سرقت شهری (محلۀ هرندی)” جغرافیای اجتماعی شهری، دانشگاه شهید باهنر
– فرهادی‌خواه، حسین (1398) ” بررسی روند وقوع جرائم در سطح استان‌های کشور طی دوره 95-1390 (جرم سرقت)”، اطلاعات جنایی، دانشگاه امین.
امتیازات:
کسب رتبه 8 کشوری در آزمون سراسری دکترای تخصصی سال 1396
کسب رتبه 9 کشوری در آزمون سراسری کارشناسی ارشد سال 1394