مهندس سیده فائزه موسوی

عضو تیم طرح جامع و تفصیلی

کارشناسی ارشد شهرسازی

f.musavi@gmail.com

19- 44821018- 021
سوابق تحصیلی:
• کارشناسی ارشد شهرسازی ـ برنامه‌ریزی شهری ، دانشگاه علم و صنعت ایران (1393)
• کارشناسی شهرسازی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (1391)
رتبه:
• کسب رتبه 33 کشوری در آزمون سراسری کارشناسی ارشد سال 1391
سوابق شغلی:
• کارشناس برنامه‌ریزی شهری
• کارشناس GIS