مهندس سعید ابراهیم‌پور

عضو تیم سیویل
S.ebrahimpoor@Ut.ac.ir

19- 44821018- 021
سوابق تحصیلی:
• کارشناسی ارشد عمران ـ سازه‌های هیدرولیکی ، دانشگاه تهران. (1392-1394)
• کارشناسی عمران_ عمران، دانشگاه مازندران. (1385-1389)
سوابق حرفه‌ای:
– مطالعات تفصیلی شبکه جمع آوری آب های سطحی منطقه 70 تهران.
– مطالعات تفصیلی شبکه جمع آوری آب های سطحی منطقه 5 تهران.
– طراحی10 سیفون معکوس بزرگراه آزادگان تهران.
– طراحی شبکه آب و آبیاری فضای سبز شهر دماوند.
– متره و برآورد شبکه جمع آوری آب های سطحی شهر دماوند.
– مطالعات پایه و تفصیلی شبکه جمع آوری آب های سطحی شهر دماوند.
– طراحی شبکه فاضلاب 50 روستا در زون 7 و 5 و 6 کشور.
– مطالعات تفصیلی شبکه جمع‌آوری آب‌های سطحی منطقه 19 تهران.
– مطالعات پایه شبکه جمع‌آوری آب های سطحی منطقه 5 تهران .
– طراحی شبکه فاضلاب شهر پردیس فاز 11 حوزه 1، 2 و 3.
– طراحی شبکه فاضلاب مناطق توسعه شهر دزفول (بازنگری طرح).
– تهیه اسناد مناقصه بانک توسعه اسلامی شهر فسا.
– طراحی شبکه فاضلاب شهر قدس کرج (بازنگری طرح).
سوابق پژوهشی:
– مدل‌سازی پل بزرگ خلیج‌فارس با استفاده از نرم‌افزار Flow3D با توجه به جریان جزر و مد
– طراحی سازه‌های هیدرولیکی (تونل انحراف، فرازبند و نشیب بند، سرریز اوجی و سازه انرژی کاه)
– مدل‌سازی و تعیین ویژگی‌های هیدرولیکی رودخانه- نرم افزار HEC-RAS
– مدل‌سازی امواج نزدیک بندر و موج شکن- نرم افزار cecad
– مدل‌سازی جریان رودخانه- نرم افزار cecad
– کنترل هیدرولیکی سرریز- نرم افزار WS77
– طراحی surge tank