دکتر پیمان خدابخش

عضو تیم طراحی شهری

دکتری شهرسازی

p.khodabakhsh@atenekom.eu

19- 44821018- 021
سوابق تحصیلی:
• دکتری شهرسازی، دانشگاه تکنولوژی برلین. (1391-1396)
• کارشناسی ارشد شهرسازی ـ طراحی شهری، دانشگاه شهید بهشتی (1387-1390)
سوابق آموزشی و پژوهشی:
• دارای بیش از 10 مقاله علمی_ پژوهشی چاپ شده
سوابق شغلی:
• مدیر پروژه
• کارشناس طراحی شهری