دکتر مائده هدایتی فرد

عضو تیم طرح جامع و تفصیلی

دکتری شهرسازی

Hedayatifard@mail.iust.ac.ir

19- 44821018- 021
سوابق تحصیلی:
• دکتری شهرسازی ، دانشگاه علم و صنعت ایران (1396)
• کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای، دانشگاه شهید بهشتی (1391)
سوابق آموزشی و پژوهشی:
• رتبه نخست دانش آموختگی کارشناسی شهرسازی، ورودی مهر 1385، دانشگاه مازندران
• رتبه نخست دانش آموختگی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای، ورودی مهر 1389، دانشگاه شهید بهشتی
• رتبۀ نخست دانش آموختگی دورۀ دکتری شهرسازی ورودی مهر 1392، دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران
• برندۀ بورس بین المللی دورۀ پژوهشی Swiss Government Excellence scholarship2017-2018 در دانشگاه لوزان سوئییس
• برندۀ جایزه Young Scholar Award در کنفرانس بین المللی IGU Urban Geography Commission’s annual conference، در Esch-sur-Alzette, Luxembourg, from 4th to 10th August 2019
• دارای بیش از 10 مقاله علمی_ پژوهشی چاپ شده
سوابق شغلی:
• مدیر پروژه
• کارشناس طراحی شهری