دکتر علیرضا بهادری

عضو تیم طراحی شهری
abahadori1355@gmail.com
سوابق تحصیلی:
دکتری شهرسازی- شهرسازی، تربیت مدرس
کارشناسی ارشد شهرسازی- طراحی شهری، علم و صنعت ایران
سوابق حرفه‌ای:
– امکانسنجی بازافرینی کوره های آجرپزی منطقه19 تهران (1399- تاکنون). کارفرما: سازمان نوسازی تهران.
– طرح هادی شهر دیلمان (1396 ). کارفرما: استانداری گیلان.
– طرح ساماندهی بافت تاریخی شهر زنجان. کارفرما: سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان زنجان.
– نوسازی و بهسازی بافت فرسوده کرمان (1386- 1387). کارفرما: سازمان مسکن و شهرسازی کرمان.
– طراحی شهری محورهای ورودی شهرکرد ـ فرخ¬شهر (1387). کارفرما: سازمان مسکن و شهرسازی چهارمحال و بختیاری.
– طراحی شهری نوار ساحلی بوشهر (1387). کارفرما: شهرداری بندر بوشهر.
سوابق پژوهشی:
– بهادری، علیرضا، پورجعفر،محمدرضا، رنجبر، احسان(1399)،”تبیین رابطه فضاهای شهری و بهزیستی روان¬شناختی در کلانشهر تهران” رساله دکتری شهرسازی، دانشگاه تربیت مدرس،تهران
– بهادری، علیرضا، پورجعفر،محمدرضا، رنجبر، احسان(1398)،”بررسی رابطه عوامل طبیعی فضاهای عمومی شهری و بهزیستی روان‎شناختی در شهر تهران” مجله علمی پژوهشی آرمانشهر.
– بهادری، علیرضا،پورجعفر،محمدرضا(1396)، ” بررسی چالشهای تحقق پذیری طرح های تفصیلی در ایران “مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاههای انسانی- پذیرش اولیه
مدیر عامل شرکت ساختمانی راهسازی آژند جنوب شرق (1379 تا 98)
عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان از 1383 تا کنون پایه 1