مهندس مریم علیپور اصفهانی

عضو تیم طراحی شهری

کارشناسی ارشد مهندسی شهرسازی، گرایش طراحی شهری

Maryam.alipouresfahani@gmail.com

19- 44821018- 021
سوابق تحصیلی:
• کارشناسی ارشد مهندسی شهرسازی، گرایش طراحی شهری، دانشگاه هنر اصفهان (1392- 1394)
• کارشناسی مهندسی شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان (1388-1392)
تجارب حرفه‌ای:
• دفتر توسعه محله‏ای (ناحیه 3 منطقه 19 تهران)، اردیبهشت 1398 الی مرداد 1398
• دفتر انتشارات معمارخانه باغ نظر، مهر 1396 الی آذر 1396
• شرکت آزادراه شرق سپاهان، اردیبهشت 1395 الی شهریور 1396
• گروه پژوهشی مطالعات شهری و کاربردی دانشگاه هنر اصفهان، شهریور 1395 الی آذر 1395
• مشاور ژیزمان، اسفند 1394 الی خرداد 1395
• مشاور هنرنگار سدید، دی 1393 الی اسفند 1393
• مشاور آتک، اردیبهشت 1393 الی مرداد 1393
• مشاور دانشگاه هنر اصفهان، مهر 1391 الی اسفند 1391
• همکاری با روزنامه «رسالت شاهین‏شهر» در بخش تدوین و نگارش اخبار، سال 1385 الی 1386
• همکاری با خبرگزاری دانش‏آموزی پانا در بخش تدوین اخبار، در طی سال‌های 1383 الی 1385.
مقالات و طرح پژوهشی:
• همکار اصلی در طرح پژوهشی «مناسب‌سازی شهری برای گروه‏های خاص» شهرداری اصفهان، همکاری با گروه معاونت پژوهشی دانشگاه هنر اصفهان.
• مقاله علمی پژوهشی «تدوین مدل نظری مولفه های موثر بر سرزندگی اجتماعی خیابان (مورد مطالعه: خیابان تاریخی سپه، اصفهان)»، نشریه مرمت و معماری ایران، سال هشتم، شماره 15، بهار و تابستان 1397، صص 135-119.
• مقاله علمی پژوهشی «ارزیابی شاخص‏های کالبدی و اثرگذاری آن بر سرزندگی و زیست پذیری محله‏های قدیم شهری (مورد مطالعه: محله تاریخی سنبلستان، اصفهان)»، نشریه مرمت و معماری ایران، سال پنجم، شماره 9، بهار و تابستان 1394، صص 26-13.
• مقاله علمی تخصصی «تبیین مؤلفه‌ها و سنجه‏های بُعد ارتباطی سرمایه اجتماعی در چارچوب دیدگاه شهر هوشمند»، فصلنامه علمی تخصصی شهر هوشمند، شماره 1، سال اول، سال 1394، صص 65-52.
• مقاله علمی تخصصی «بررسی کیفیت‏های محیطی مؤثر بر شکل‏گیری فضاهای خلاق شهری با تأکید بر ابعاد فضایی-کالبدی، (مورد مطالعه: محله درب امام اصفهان)»، فصلنامه علمی تخصصی شهر هوشمند، شماره 2، سال اول، سال 1394، صص 59-42