گلاله مهرآرا

گلاله مهرآرا شهرساز/ طراح شهر golaleh.mehrara@gmail.com سوابق تحصیلی1388– 1390                دانشگاه شهید بهشتی . دانشکده معماری و شهرسازی شهرسازی- طراحی شهری   1383– 1387 دانشگاه ارومیه کارشناسی معماری سوابق حرفه ای1394 ـ تا کنون          شرکت مهندسین مشاور معمار و شهرساز آرمانشهر                                                                                  سمت: کارشناس طراحی شهری/ کارشناس معماری   §         طراحی شهری … ادامه خواندن گلاله مهرآرا