هیرسا طاهری مشهدی

هیرسا طاهری مشهدی کارشناس محیط زیست hrstaheri@gmail.com سوابق تحصیلی1398 – …                دانشگاه تهران . دانشکده محیط زیست دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی محیط زیست       1383 – 1385         دانشگاه تهران . دانشکده محیط زیست کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی و مدیریت محیط زیست سوابق حرفه ای1387 ـ تا کنون          شرکت مهندسین مشاور معمار و شهرساز آرمانشهر                                                                                  سمت: کارشناس … ادامه خواندن هیرسا طاهری مشهدی