هادی بهارلو

هادی بهارلو کنترل پروژه hbaharloo20@yahoo.com سوابق تحصیلی1388 – 1390          موسسه آموزش عالی مهر البرز کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی       1383 – 1387         دانشگاه پیام نور کارشناسی مهندسی مدیریت پروژه سوابق حرفه ای1390 ـ تا کنون          شرکت مهندسین مشاور معمار و شهرساز آرمانشهر                                                                                  سمت: مسئول کنترل پروژه     §         بازنگری و اولویت بندی جهت اجرای طرح پیاده راه … ادامه خواندن هادی بهارلو