نواب جهانگیری

نواب جهانگیری کارشناس برق navab.j@gmail.com سوابق تحصیلی1365 – 1369           دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی . دانشکده فنی و مهندسی کارشناسی برق     سوابق حرفه ای1387 ـ تا کنون          شرکت مهندسین مشاور معمار و شهرساز آرمانشهر                                                                                  سمت: کارشناس فنی   §         طرح تفصیلی حوزه میانی شرقی مشهد (1398–1139). کارفرما:شهرداری مشهد،سمت: کارشناس فنی. §         ساماندهی مبادی ورودی و … ادامه خواندن نواب جهانگیری