نسرین میرزا محمدی

نسرین میرزا محمدی شهرساز mohamadinasrin89@gmail.com سوابق تحصیلی1390 – 1392           دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کارشناسی ارشد شهرسازی – برنامه‌ریزی شهری       1385 – 1389         دانشگاه پیام نور کارشناسی شهرسازی سوابق حرفه ای1396 ـ تا کنون          شرکت مهندسین مشاور معمار و شهرساز آرمانشهر                                                                                  سمت: کارشناس برنامه ریزی شهری §         دفتر خدمات نوسازی محلات … ادامه خواندن نسرین میرزا محمدی