مینا صفاری

مینا صفاری معمار / طراح شهر mina.saffari@hotmail.com سوابق تحصیلی1387 – 1390          دانشگاه علم و صنعت ایران . دانشکده معماری و شهرسازی کارشناس ارشد شهرسازی – طراحی شهری      1383 – 1385         دانشگاه بوعلی سینا همدان . دانشکده معماری و شهرسازی  کارشناسی معماری سوابق آموزشینیمسال تحصیلی اول 1380–1381       دانشگاه بوعلی سینا همدان . دانشکده هنر … ادامه خواندن مینا صفاری