مهرداد غلامی شه‌بندی

مهرداد غلامی شه‌بندی کارشناس حمل و نقل و ترافیک m.gholami.sh@ut.ac.ir سوابق تحصیلی1391 – 1398          دانشگاه تهران . دانشکده عمران دکترای تخصصی مهندسی عمران، گرایش راه و ترابری   1389 – 1391         دانشگاه تهران . دانشکده عمران کارشناسی ارشد مهندسی عمران، گرایش راه و ترابری سوابق آموزشی سال تحصیلی 1390-1391               دانشگاه صدرالمتالهین تهران تدریس مکانیک … ادامه خواندن مهرداد غلامی شه‌بندی