مهرداد غلامی شه‌بندی

مهرداد غلامی شه‌بندی
کارشناس حمل و نقل و ترافیک
سوابق تحصیلی

1391 1398         

دانشگاه تهران . دانشکده عمران

دکترای تخصصی مهندسی عمران، گرایش راه و ترابری

 

1389 1391        

دانشگاه تهران . دانشکده عمران

کارشناسی ارشد مهندسی عمران، گرایش راه و ترابری

سوابق آموزشی

 سال تحصیلی 1390-1391              

دانشگاه صدرالمتالهین تهران

تدریس مکانیک خاک . دوره کارشناسی و کاردانی

تدریس مهندسی پی‌سازی . دوره کارشناسی

 

 

سال تحصیلی 1382-1398               

دانشگاه تهران . دانشکده عمران

تدریس مهندسی ترابری . دوره کارشناسی

تدریس مهندسی ترافیک . دوره کارشناسی

تدریس برنامه‌ریزی حمل‌ونقل . دوره کارشناسی ارشد

تدریس مهندسی ترافیک پیشرفته . دوره کارشناسی ارشد

 

سوابق حرفه ای

1396 ـ تا کنون        

شرکت مهندسین مشاور معمار و شهرساز  آرمانشهر                                                                                 

سمت: مشاور ترافیک

 

§         پیاده­راه­سازی تهران تاریخی (حصار ناصری) (1396-      ). کارفرما: معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، سمت: مشاور ترافیک.

§         مطالعات نیاز سنجی، امکان‌سنجی و ارتقای پیاده‌مداری و توسعه خیابان‌های کامل در پهنه فرهنگی رودکی با بهرهگیری از نرم‌افزار City.O.C.T (1399-      ). کارفرما: شهرداری منطقه 11 شهر تهران، سمت: مشاور ترافیک.

 

 

1390 ـ 1394          

شرکت مهندسین مشاور مبناشهر                                                                               

سمت: مدیر بخش حمل‌ونقل و ترافیک

 

 

1394 ـ 1398          

شرکت مهندسین مشاور آتیه‌ساز شرق                                                                       

سمت: معاون فنی

 

 

1395 ـ 1396          

اداره کل مدیریت بهره‌وری حمل‌ونقل                                                 

سمت: مدیر گروه ارزیابی‌های اقتصادی

 

 

1392 ـ 1397         

سازمان زیباسازی شهر تهران                                                             

سمت: مشاور ترافیکی و ناظر علمی

 

 

1393 ـ 1397         

معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران                                    

سمت: ناظر علمی

 

مقالات منتشرشده

§   Gholami Shahbandi M., Babazadeh A., Joharianzade M. (2015) “Berth allocation in container
ports: A Particle Swarm Optimization (PSO) based approach”. International Journal of Shipping
and Transport Logistics (IJSTL), Vol 7, No 4, 479-495.

§  Gholami Shahbandi M., Nasiri M., Babazadeh A. (2015) “A Quantum Evolutionary Algorithm for
the Second Best Congestion Pricing Problem in Urban Traffic Networks” Transportation planning and technology, DOI:10.1080/03081060.2015.1079386.

§  Rastbin, S., Mozaffar, F., Behzadfar, M., Gholami Shahbandi, M. (2017) “Designing the optimum
plan for regenerating the pedestrian network of historic districts using bi-level programming (Case study: Historical-Cultural district of Tehran, Iran)” Journal of Industrial Engineering and
Management Studies, 4(1), 34-54.

§  Gholami Shahbandi M., Babazadeh A. (2019) “Analysis of a joint entry-and distance-based cordon pricing scheme: A dynamic modeling approach” Journal of Modern Transportation, 27(1), 25-38.

§  Gholami Shahbandi M., Babazadeh A. “Equity-based dynamic cordon pricing with revenue
refunding” submitted to the Journal of Transportmetrica B, (2020).

§  Gholami Shahbandi M., Babazadeh A. Ceder, A. “Dynamic Cordon-based distance-dependent
traffic congestion pricing” submitted to the Journal of Transport Policy, (2020).

§  Gholami Shahbandi M., Babazadeh A. “A Hybrid Gradient-Swarm Intelligence to Improve Quality of Solutions for OD Matrix Adjustment Problem” submitted to the Journal of Transportation Engineering, (2020).

§  Gholami Shahbandi M., Babazadeh A. “Hybrid Particle Swarm Network Design Approach using
Dynamic Utilities of Construction Projects” the Journal of Transportation Engineering, under
revision, (2020).

§  Babazadeh A., Gholami Shahbandi M., Ebadi, M. “Hybrid Swarm Intelligence-Strip Packing
Algorithm for Multiple-Quay Berth Allocation Problem” submitted to the International Journal of
Shipping and Transport
Logistics (IJSTL), (2020).

§  Gholami Shahbandi M., Babazadeh A. “Application of PSO Algorithm for OD Matrix Estimation in Large Scale Networks”. 10th International Congress on Advances in Civil Engineering, Ankara, Turkey, 2012.

§  Gholami Shahbandi M., Babazadeh A. “A PSO Methahuristic for Origin-Destination Matrix Estimation Problem”. 9th International Congress on Civil Engineering, Isfahan, Iran, 2012.

 

§         آقابیک، کیوان؛ غلامی شه‌بندی، مهرداد، گلشن خواص، رضا “راستی‌آزمایی نتایج مطالعات ترافیک در سطح خرد (مطالعه موردی؛ شبکه معابر بزرگراهی کلان‌شهر تهران)” تحت داوری در مجله علمی-پژوهشی حمل‌ونقل، 1398.

§         غلامی شه‌بندی، مهرداد و بابازاده، عباس، “قیمت‌گذاری دینامیکی با درنظرگیری تغییرات ظرفیت و سیستم‌های پیشرفته اطلاعاتی مسافر در شبکه‌های شهری تحت داوری در مجله دانشگاه صنعتی شریف، 1399.

§         بابازاده، عباس و جوادی، زهرا و غلامی شه‌بندی، مهرداد “حل مسئله قیمت‌گذاری محدوده ترافیکی با درنظرگیری محدودیت ظرفیت معابر” یازدهمین کنگره بین‌ بابازاده، عباس و غلامی شه‌بندی، مهرداد ، “مقایسه الگوریتمهای گرادیان و PSOدر تصحیح ماتریس مبدأ- مقصد

§         کلانشهر تهران ” مجله دانشگاه صنعتی شریف، دوره ،۳۳-2شماره ،1ص ،۹-۳بهار .1۳۹۶ مهندسی عمران، دانشگاه تهران، 1397.

 

§         غلامی شه‌بندی، مهرداد و استادی، مهدی و میرزایی قمی، سید مهدی “ارائه یک مدل برنامه‌ریزی اقتصادی جهت توسعه سیستم حمل‌ونقل همگانی و کاهش آلودگی هوای کلان‌شهرها (مطالعه موردی: کلان­شهر تهران)” هفدهمین کنفرانس بین‌اللملی حمل و نقل و ترافیک ، تهران، 1396.

 

§         بابازاده، عباس و جوانی، بابک و غلامی شه‌بندی، مهرداد “تخصیص ترافیک دینامیکی چند کلاسی برای مدلسازی سیستم‌های پیشرفته اطلاعات مسافران (ATIS) در تهران: مقایسه نتایج استاتیکی و دینامیکی” شانزدهمین کنفرانس بین‌اللملی حمل و نقل و ترافیک، تهران، 1395.

 

§         بابازاده، عباس و غلامی شه‌بندی، مهرداد “قیمت‌گذاری تراکم در شبکه‌های ترافیکی با درنظرگیری احتمال وقوع تصادف و سیستم اطلاعات پیشرفته مسافر (ATIS)” چهاردهمین کنفرانس بین‌اللملی حمل و نقل و ترافیک ، تهران، 1393 (مقاله برتر کنفرانس در حوزه مدیریت سیستم‌های حمل‌ونقل).

§         غلامی شه‌بندی، مهرداد و سلیمی، هادی “بهینه‌سازی زمان‌بندی تقاطع چراغ‌دار مجهز به شناساگر با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی انبوه ذرات (PSO)” نهمین کنگره مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان، 1391.

توانمندی ها
تسلط به نرم افزارهای AutoCAD, MS Project، MATLAB, C/C++, Python, R, Gauss، EMME/2, EMME/4, ، VISUM, AIMSUN, Synchro, HiCAP, HCS، SPSS, Minitab, SURFUR