مهدی سعیدی

مهدی سعیدی برنامه ریزی شهری mehdisaidi@arch.iust.ac.ir مدیر پروژه سوابق تحصیلی1395 – …               دانشگاه علم و صنعت ایران . دانشکده جغرافیا دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی شهری   1392 – 1394         دانشگاه علم و صنعت ایران . دانشکده جغرافیا کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری سوابق آموزشیسال تحصیلی 1392-1394                دانشگاه علم و صنعت ایران آموزش‌یار GIS … ادامه خواندن مهدی سعیدی