مشاور عالی

مشاور عالی جهانشاه پاکزاد drpakzad@yahoo.com سوابق تحصیلی1362 – 1358          دانشگاه هانور، آلمان دکتری شهرسازی       1355 – 1353         دانشگاه هانور، آلمان کارشناسی ارشد پیوسته معماری/شهرسازی سوابق آموزشی§         استاد و عضو هیأت علمی دانشکده معماری وشهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی §         مسئول راه اندازی دوره کارشناسی شهرسازی در دانشگاه های مازندران (1380) §         مسئول راه اندازی دوره … ادامه خواندن مشاور عالی