مشاور عالی

مشاور عالی مصطفی بهزادفر behzadfar@iust.ac.ir سوابق تحصیلی1371 – 1376           دانشگاه سیدنی استرالیا دکتری طراحی شهری       1357 – 1361         دانشگاه تهران . پردیس هنرهای زیبا کارشناسی ارشد شهرسازی سوابق آموزشی …-1391 دانشكده معماري و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ايران استاد گروه شهرسازي   …-1388 دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران … ادامه خواندن مشاور عالی