مریم مرتضی

سوابق تحصیلی

1392 1396         

دانشگاه علامه طباطبایی

کارشناسی علوم اجتماعی

سوابق حرفه ای

1395 ـ تا کنون         

شرکت مهندسین مشاور معمار و شهرساز آرمانشهر                                                                                 

سمت: کارشناس علوم اجتماعی

                                                                                                                               

§         انجام خدمات مشاور و پايش طرح هاي ساماندهي وتوسعه مبادي اصلي شهر تهران (1396- 1398). کارفرما: معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، سمت: کارشناس علوم اجتماعی.

§         طراحی خیابان جانبازان زاهدان (1396- 1397). کارفرما: معاونت شهرسازی و معماری شهرداری زاهدان، سمت: کارشناس علوم اجتماعی.

§         طراحي شهري خيابان آذر شهر قم (1396- 1398). کارفرما: شهرداری قم، سمت: کارشناس علوم اجتماعی.

§         طرح بهسازی و نوسازی محدوده بافت فرسوده سجادیه ورضائیه (1394 تا کنون). کارفرما: شهرداری مشهد. سمت: کارشناس علوم اجتماعی.

§         مطالعات شناسایی محدوده ها ومحلات ناکارآمد با هدف بازآفرینی شهری و راهکارهای اجرایی آن در شهر کجور(1398). کارفرما:  شهرداری کجور. سمت: کارشناس علوم اجتماعی.

§         مشاورجهت شناسایی و تهیه سند باز آفرینی محدوده و محلات هدف شهر رامسر (1399-1398). کارفرما: شهرداری رامسر. سمت: کارشناس علوم اجتماعی.                                            

§         طرح بازافرینی شهری برای تعیین محلات هدف (1397). کارفرما: شهرداری آمل. سمت: کارشناس علوم اجتماعی.

§         راه اندازی نهاد توسعه محله وتدوین سند مشارکتی بازافرینی دریکی از محلات هدف بازافرینی شهر زاهدان (1399-1397). کارفرما: وزارت راه و شهرسازی شرکت عمران وبهسازی شهری ایران. سمت: کارشناس علوم اجتماعی.

§         بهره گیری از خدمات کارشناسی عمومی و کارگزاری در قالب دفتر خدمات نوسازی وتوسعه محلی و مدیریت اجرای نوسازی و ایجاد زمینه های لازم برای تحقق نوسازی دربافت فرسوده در محدوده ناحیه 2 منطقه 11 شهرداری تهران (1397-1396). کارفرما: سازمان نوسازی تهران. سمت: کارشناس علوم اجتماعی.

§         طرح بهسازی و نوسازی محدوه هدف های بازآفرینی شهر زرند به مساحت 148 هکتار (1394-1393). کارفرما: شرکت مادر تخصصی عمران وبهسازی شهرایران. سمت:  کارشناس علوم اجتماعی.

 

 

 

توانمندی ها
تسلط به نرم افزارهای Office، Photoshop