مریم علیپور اصفهانی

مریم علیپور اصفهانی شهرساز Maryam.alipouresfahani@gmail.com سوابق تحصیلی1392 – 1394         دانشگاه هنر اصفهان . دانشکده معماری و شهرسازی کارشناسی ارشد شهرسازی ـ طراحی شهری   1388 – 1392         دانشگاه هنر اصفهان . دانشکده معماری و شهرسازی کارشناسی سوابق آموزشینیمسال تحصیلی دوم 1396-1397       موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی بنیان شاهین شهر راهنمایی پایان‌نامه . دوره کارشناسی شهرسازی … ادامه خواندن مریم علیپور اصفهانی