مدیرعامل

مدیرعامل پیام محمودی کردستانی kurdistani.payam@gmail.com091234373415 شهرساز سوابق تحصیلی1394 – …  دانشگاه هنر تهران . دانشکده معماری و شهرسازی دانشجوی دکتری شهرسازی     1384 – 1388 دانشگاه علم و صنعت ایران . دانشکده معماری و شهرسازی کارشناسی ارشد شهرسازی ـ طراحی شهری   سوابق آموزشینیمسال تحصیلی اول 1389-1390  دانشگاه کردستان . دانشکده هنر و معماری  تدریس طرح 5 شهرسازی . دوره … ادامه خواندن مدیرعامل