محمدمهدی عابدی

محمدمهدی عابدی شهرساز/ طراح شهر mmabedi@hotmail.com09126053442 مدیر پروژه سوابق تحصیلی1388 – 1390 دانشگاه شهید بهشتی . دانشکده معماری و شهرسازی کارشناس ارشد شهرسازی _ طراحی شهری      1384 – 1388         دانشگاه گیلان . دانشکده معماری و شهرسازی کارشناسی شهرسازی   سوابق آموزشینیمسال تحصیلی اول 1394- 1395      دانشگاه جامع علمی-کاربردی ره شهر تدریس شناخت … ادامه خواندن محمدمهدی عابدی