مائده هدایتی فرد

مائده هدایتی فرد شهرساز Hedayatifard@mail.iust.ac.ir مدیر پروژه سوابق تحصیلی1392 – 1396         دانشگاه هنر تهران . دانشکده معماری و شهرسازی دکتری شهرسازی       1390 – 1392         دانشگاه شهید بهشتی . دانشکده معماری و شهرسازی کارشناسی ارشد شهرسازی ـ برنامه‌ریزی شهری سوابق آموزشیسال تحصیلی  1391-1393               دانشگاه جامع علمی کاربردی جهاد دانشگاهی                                                  نیمسال دوم تحصیلی  … ادامه خواندن مائده هدایتی فرد