مائده هدایتی فرد

سوابق تحصیلی

1392 1396        

دانشگاه هنر تهران . دانشکده معماری و شهرسازی

دکتری شهرسازی    

 

1390 1392        

دانشگاه شهید بهشتی . دانشکده معماری و شهرسازی

کارشناسی ارشد شهرسازی ـ برنامه‌ریزی شهری

سوابق آموزشی

سال تحصیلی  1391-1393              

دانشگاه جامع علمی کاربردی جهاد دانشگاهی

                                                

نیمسال دوم تحصیلی  1392-1393     

موسسه آموزش عالی هنر رسام

 

نیمسال اول تحصیلی  1391-1393    

دانشگاه مازندران

 

نیمسال اول تحصیلی  1393-1394    

دانشگاه مازیار نور

 

نیمسال دوم تحصیلی  1393-1394     

دانشگاه علم و صنعت ایران

 

نیمسال دوم تحصیلی  1394-1395     

دانشگاه علم و صنعت ایران

 

نیمسال اول تحصیلی  1397-1398     

دانشگاه تربیت مدرس

 

نیمسال اول تحصیلی  1397-1398     

پردیس دانشگاه تربیت مدرس

 

نیمسال اول تحصیلی  1397-1398     

دانشگاه علامه طباطبایی

مقالات منتشرشده

–     هدایتی فرد ، م 1392، تحلیل ضرورت بکرگیری رهیافت برنامه ریزی محیطی همکارانه در رویارویی با آلودگی های محیط زیستی، موردپژوهی منطقه شش شهر تهران، مجله علمی پژوهشی و ISC آرمانشهر، شماره 15، پاییز و زمستان، 98

-Hedayatifard, M & kheyroddin, R (2017), Agents and contexts in exclusiveness of public shoreline, International Journal of Architecture and Urban Planning, Iran University of Science and Technology, (ISC) 27 (1) 43-51. 

 

–     هدایتی فرد، م، خیرالدین، ر 1396، توسعۀ چارچوبِ انگاشتی از فضاهای انحصاری در نواحی ساحلی پیراشهری: کرانۀ جنوبی دریای کاسپین از شهرستان ساری تا محمود آباد، مجله علمی پژوهشی آمایش (9) 2: 303-332 

–     هدایتی فرد، م ، خیرالدین، ر، 1397، تبارشناسیِ فضاهای انحصاری در کرانۀ میانیِ دریای کاسپین؛ از چیستی تا نقش پذیری در سامانه های قانونی و برنامه ریزی، مجله صفه، شماره 78، ص 75-95.

–          Hedayatifard, M, Kheyroddin, R, (2018) Developing the conceptual and Methodological framework for discursive-institutional analysis of coastal exclusive space production: with special reference to critical realism perspective, International Journal of architecture and Urban Development (8): 2: 15-24.

–     هدایتی فرد، 1398، تبیین دلیلی سازوکار تولید فضاهای انحصاری در نواحی ساحلی پیراشهری، موردپژوهی: کرانۀ جنوبی دریای کاسپین، مجله پژوهش های انسان شناسی، (9) 1: 157-183.

–     هدایتی فرد ، م (1398) آزمون نقش فشردگی اقتصادی در تاب اوری منطقه ای: مورد کاوی استان کرمان پیش و پس از حادثۀ زلزله بم، تحت داوری مجله برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای.

–     هدایتی فرد، م، 1398، تنوع مرتبط در مناطق شهری: افزایش اشتغال یا بهره وری در فعالیت های اقتصادی (مورد مطالعاتی: مناطق شهری استانی ایران)، تحت داوری فصلنامه راهبرد اقتصادی.

–         هدایتی فرد، م، طاهری، ا (1397) سنجش تاب اوری اقتصادی مناطق مرزی در دوران پیش و پس از بحران اقتصادی، در دست تدوین.

-Kheyroddin R & Hedayatifard M (2016), Coastal gated communities: From social segregation to exclusive public shoreline: middle shoreline of Caspian Sea in North of Iran, Journal of Urban Planning and Development, ASCE, ISI, published online on March 16, 2017. DOI: 10.1061/(ASCE)UP.1943-5444.0000363

 

– Kheyroddin R & Hedayatifard M (2016), The production of exclusive spaces in coastal pre-urban areas: causes and consequences: Middle shoreline of Caspian Sea in North of Iran, Journal of Coastal Conservation, planning and management, ISI, Springer, DOI 10.1007/s11852-017-0510-z, Published online on 20 April 2017.

Ruegg, J, Hedayatifard, M, (2018), Legal Geography and the Management of a Dynamic Environment; A comparative study on shorelines uses, property rights and planning laws of Lake Geneva and the Caspian Sea. Under submission.

 

Hedayatifard, M, Kheyroddin, R, (2019), Shortcomings and Conflicts in The Institutional System; The Causal Continuum in The Exclusive Space Production in The Peri-Urban Coastal Areas; Case Study: Southern Coast of the Caspian Sea in Mazandaran province, Journal of coastal conservation, Final Acceptance.

 

Rozenblat, C, Hedayatifard, M (2018) The Network Analysis of Tehran Public Transportation: The Role of Urban Districts’ Accessibility in housing construction, under review.

 

 

heyroddin, R., Hedayatifard, M., (2015), “Actors and processes behind exclusiveness of coastal lands: From institutional aspects to spatial outputs. Middle shoreline of Caspian Sea of Iran” in Jean-Marie BRETON, Olivier DEHOORNE et Jean-Marie FURT, “Spaces and island and coastal environments. Accessibility – vulnerability – resilience”, Editor Paris, Karthala, 158-177, 2015.

 

–     هدایتی فرد، م، 1391، بکارگیری عرصه روندکاری رهیافت برنامه ریزی محیطی همکارانه برای رویارویی با آلودگی های محیطی در نواحی شهرها، منطقه شش شهر تهران، همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست.

–     هدایتی فرد ، م، 1391، برنامه ریزی محیطی با استفاده از فن تحلیل مناسبت محیطی برای توسعه جدید در نواحی قابل تخریب، پاکسازی و توسعه مجدد در احیه خرد شهری، منطقه 17 شهر تهران، همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

–     هدایتی فرد، م، 1391، بکارگیری چارچوب پیشنهادی فرایند برنامه ریزی محیطی همکارانه در منطقه شش شهر تهران، همایش ملی معماری، پایداری و توسعه شهری

–     زندیه، س و هدایتی فرد، م، 1391، نقش رهیافت همکارانه در تولید سیاست های یکپارچه محیط زیستی ، سیستم برنامه ریزی شهری تهران، همایش معماری و شهرسازی در گذر زمان

–     هدایتی فرد، م، 1395، نقش سازمان نظام مهندسی ساختمان در نظام تولید فضای شهری در شهر تهران، دومین همایش بین المللی شهرسازی و نظام مهندسی ساختمان، تهران

–     هدایتی فرد، م، خیرالدین، ر، 1395، تحلیل کیفیت دسترسی “همگانی” و “همه گاهی” به نوارساحلی: مدیریت عمومی یا خصوصی ؟  موردپژوهی: نوارساحلی کرانۀ میانی دریای مازندران، سومین همایش بین المللی نورپردازی ایران، 20-24 دی ماه، تهران نمایه شده در پایگاه ISC.

–     هدایتی فرد، م 1396، درآمدی بر چگونگی رویارویی ساختارهای اجتماعی با سازوکارها مولد فضاهای انحصاری، کارگاه یک روزۀ مسئولیت اجتماعی آموزش شهرسازی، دانشکدۀ معماری و شهرسازی دانشگاه هنر تهران. 

–     یعقوبی، م، هدایتی فرد، م، 1396، ارزیابی اثرات کریدور ارتباطی آزادراه تهران-شمال بر تحولات فضایی شهر چالوس، دومین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز و پایدار، همدان.

 

Hedayatifard M & Haghjoo M (2011) Urban spatial design of coastal cities in order to reduce undesirable effects of climate changes Fereydoonkenar as the case study, 5th international symposium on Advances in Science and technology, Mashhad, Iran

Hedayatifard M (2012) Application of new approaches in environmental planning, District 17 of Tehran as the case study, AESOP 26Th annual Congress-Turkey, Ankara

Hedayatifard M & Hosseinian M (2012) Application of the concept Transit oriented development in linear urban spatial structure: Fereydunkenar as the case study, 6th international symposium on Advances in Science and Technology, Malaysia

Hedayatifard M & Kheyroddin R (2013) From urban Rural homeownership to gated communities in coastal urban areas, changing trends and spatial effects: European Network for Housing Research: Working group home on ownership and Globalization, France, Paris

Kheyroddin R & Hedayatifard M (2014) Spatial Trends in coastal urban areas: spatial segregation or integration? Coastal area of North of Iran, 2nd International Conference On Urbanism and Spatial Mobility, Iran university of science and technology, Tehran, Iran

Hedayatifard M & Guran V (2014) Cross border spatial flows; the missing factor in urban Service planning in Tehran, with special reference to educational services, 2nd International Conference on Urbanism and Spatial Mobility, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran

Hedayatifard M (2015) The role of institutional frameworks in production of exclusive spaces in coastal urban areas, 2nd International Workshop and Seminar on New Approaches and Advanced Methodology of Research in Urbanism and Architecture, Iran University of Science and Technology, 5-6 October, 2015

Hedayatifard M (2015) Cultural and environmental conflicts in spatial transformation of coastal pre-urban areas:  Middle shoreline of Caspian Sea of Iran, UK-Iran Researcher Links Workshop on ‘Cities: Past and Future’ British Council and British Academy, University of Edinburgh, Edinburgh, Scotland

Kheyroddin R & Hedayatifard M (2015) Effective Forces in spatial evolution of urban coastal areas: From spatial changes to ecological transition: urban coastal area in North of Iran, Transition ecologique: de la perception a laction, universite paris oust Nanterre la Defense, Paris

Hedayatifard M (2016) Spatial transition in coastal urban areas: the analytical comparison of middle shoreline of Caspian Sea, Iran and Lake Geneva in Lausanne Switzerland, International Seminar on Analysis of Urbanism in Border Regions & Coastal Cities, Iran University of Science and Technology, April 23, 2016

Behzadfar M & Hedayatifard M (2016) Toward Elderly Friendly Place Making: Concepts and Steps, 3rd International Conference on “Emerging Trend in Academic Research, Banjarmasin, Indonesia.

Hedayatifard M (2016) Convivial Urban spaces for women in the value system of Iranian cities, Royan city as the case study, International conference on Women and city life, Tehran, Iran

Kheyroddin R & Hedayatifard M (2017) Toward a theory for Exclusive Space Production in coastal Pre-Urban Areas Middle shoreline of Caspian Sea in North of Iran as the Case Study, 54th international conference on Cities and regions in a changing Europe: challenges and prospects, Athens, Greece.

Hedayatifard, M, Kheyroddin, R, Ruegg, J (2018), Exclusive space production in coastal pre-urban areas: Coastal areas in Southern part of Caspian Sea as the case study, International conference on laws and Spatial planning, International Academic association on planning, Law and property rights, Novi Sad, Serbia. 19th to 23rd Feb.

Hedayatifard, M, Ruegg, J (2018), Private property rules & planning laws in coastal areas: a comparative analysis of Iranian and Swiss coastal land management, International conference on laws and Spatial planning, International Academic association on planning, Law and property rights, Novi Sad, Serbia. 19th to 23rd Feb.

Hedayatifard, M, Heydari, M, 2019, The Relationship between economic diversity and regional innovation, IGU Urban Geography Commission’s annual conference, Esch-sur-Alzette, Luxembourg, from 4th to 10th August 2019.

Rozenblat, C, Hedayatifard, M (2019) The Analysis of Iranian Regional Migration Network Pattern with Application of Gravity Model, IGU Urban Geography Commission’s annual conference, Esch-sur-Alzette, Luxembourg, from 4th to 10th August 2019.

Hedayatifard, M (2019) Property Right and spatial inequity in Tehran, 13th International Academic association on planning, Law and property rights.

سوابق پژوهشی

§         بکارگیری رهیافت برنامه ریزی محیطی همکارانه با تاکید بر انگاشت پایداری برای رویارویی با اثرات آلودگی های محیط زیستی در نواحی شهری، منطقه شش شهر تهران (1392)

تحت حمایت مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهری شهرداری تهران

 

§         ارتقای شرایط اجتماعی- فرهنگی شهرهای جدید پرند، پردیس و هشتگرد (1393)

کارفرما: شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید

مجری: پژوهشکدۀ مطالعات اجتماعی ایران مهر

 

§         آسیب شناسی معماری و شهرسازی مگامال در شهر تهران (1398)

مجری: مرکز تحقیقات راه و ساختمان

 

§         امکان‌سنجی کاربست کشاورزی شهری در ایران (1398)

کارفرما: وزارت راه و شهرسازی

کسب رتبه

§         رتبه نخست دانش آموختگی کارشناسی شهرسازی، ورودی مهر 1385، دانشگاه مازندران

§         رتبه نخست دانش آموختگی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای، ورودی مهر 1389، دانشگاه شهید بهشتی

§         رتبۀ نخست دانش آموختگی دورۀ دکتری شهرسازی ورودی مهر 1392، دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران.

§         برندۀ بورس بین المللی کنفرانس2015  UK-Iran Researcher Links Workshop، دانشگاه ادینبورگ، ادینبورگ، اسکاتلند

§         برندۀ بورس بین المللی  دورۀ پژوهشی Swiss Government Excellence scholarship2017-2018  در دانشگاه لوزان سوئییس.

§         دانشجوی نمونۀ دانشگاه علم و صنعت ایران، 1396.

§         پژوهشگرِ برتر دانشگاه علم و صنعت ایران، 1396.

§         برندۀ جایزه Young Scholar Award در کنفرانس بین المللی IGU Urban Geography Commission’s annual conference، در Esch-sur-Alzette, Luxembourg, from 4th to 10th August 2019

توانمندی ها
تسلط به روش تحقیق در مطالعات شهری
تسلط به اصول تدوین گزارشهای حرفه ای پروژه های شهری
تسلط به نرم افزارهای AutoCAD، Office، GIS، Photoshop، Sketch up