شبنم هاشمی

شبنم هاشمی جامعه شناس Shphashemi@gmail.com سوابق تحصیلی1380 – 1382           دانشگاه تهران . دانشکده مطالعات کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی   1375 – 1379         دانشگاه تهران . دانشکده مطالعات کارشناسی علوم اجتماعی- پژوهشگری اجتماعی سوابق حرفه ای1390 ـ تا کنون          شرکت مهندسین مشاور معمار و شهرساز آرمانشهر                                                                                  سمت: مدیر پروژه/ کارشناس اجتماعی     §         دفتر توسعه محلی … ادامه خواندن شبنم هاشمی