سید محمد غفاری خلف محمدی

سید محمد غفاری خلف محمدی معمار s.m.ghafari.kh@gmail.com مدیر پروژه سوابق تحصیلی1394 – …                دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد . دانشکده معماری و شهرسازی دانشجوی دکتری معماری      1391 – 1393         دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد . دانشکده معماری و شهرسازی کارشناسی ارشد معماری سوابق آموزشیسال تحصیلی 1392-1394                موسسه آموزش عالی مهر اروند آبادان … ادامه خواندن سید محمد غفاری خلف محمدی