سوگند عمرانی

سوگند عمرانی شهرساز sogand.omrani@hotmail.com09159296389 مدیر پروژه سوابق تحصیلی1392 – 1395          دانشگاه تهران . دانشکده هنرهای زیبا کارشناس ارشد شهرسازی – برنامه‌ریزی شهری     1387 – 1391         دانشگاه بجنورد . دانشکده معماری و شهرسازی کارشناسی شهرسازی سوابق حرفه ای1394 ـ تا کنون         شرکت مهندسین مشاور معمار و شهرساز آرمانشهر                                                                                    سمت: مدیر پروژه/ کارشناس برنامه‌ریزی شهری §         … ادامه خواندن سوگند عمرانی