سمیه جمالی

سمیه جمالی معمار cms_jamali@yahoo.com سوابق تحصیلی1392 – 1395          دانشگاه آزاد اسلامی دامغان . دانشکده معماری و شهرسازی کارشناسی ارشد معماری       1381 – 1386         دانشگاه آزاد اسلامی ورامین . دانشکده معماری و شهرسازی کارشناسی معماری سوابق حرفه ای1395 ـ تا کنون         شرکت مهندسین مشاور معماری و شهرسازی آرمانشهر                                                                                    سمت: کارشناس معماری  §         طراحی … ادامه خواندن سمیه جمالی